Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kiwity

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Dariusz Bekieszczuk

Dariusz Bekieszczuk

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: 65

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity członek
Komisja Porządku Publicznego , Spraw Obywatelskich i Ochrony Przeciwpożarowej stała Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity. przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 14:43:34 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity. I zwyczajna sesja w VIII kadencji 2018-2023 za
2018-11-23 Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kiwity z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity I zwyczajna sesja w VIII kadencji 2018-2023 za
2018-12-21 11:19:39 Uchwała Nr II/4/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2018 – 2027 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:24:37 Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:27:21 Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia wysokosci miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:30:40 Uchwała Nr II/7/18 w sprawie Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:34:21 Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:46:40 Uchwała Nr II/9/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:50:08 Uchwała Nr II/10/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:53:33 Uchwała Nr II/11/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2034 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2018-12-21 11:59:32 Uchwała Nr II/12/18 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2019 r. II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-02-15 10:28:52 Uchwała Nr III/13/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-02-15 10:32:44 Uchwała Nr III/14/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-02-15 10:35:10 Uchwała Nr III/15/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-02-15 10:37:54 Uchwała Nr III/16/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego pn. „Moje boisko – Orlik 2012” III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-02-15 10:42:00 Uchwała Nr III/17/19 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Rodzina Razem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-02-15 10:45:35 Uchwała Nr III/18/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Żegotach III Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 11:27:32 Uchwała Nr IV/19/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2019-2030 IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 11:41:32 Uchwała Nr IV/20/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2019 r. IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 11:47:24 Uchwała Nr IV/21/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 11:49:15 Uchwała Nr IV/22/19 w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 11:51:56 Uchwała Nr IV/23/19 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 12:27:50 Uchwała Nr IV/24/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-03-29 12:30:10 Uchwała Nr IV/25/19 w sprawie przyjęcia przedłożonych rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Kiwity na rok 2019 IV Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:15:23 Uchwała Nr V/26/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:20:30 Uchwała Nr V/27/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r. V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:23:32 Uchwała Nr V/28/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym innych formom wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:26:01 Uchwała Nr V/29/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:28:47 Uchwała Nr V/30/19 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:36:55 Uchwała Nr V/31/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet , zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity przeciw
2019-05-31 10:41:22 Uchwała Nr V/32/19 w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:47:18 Uchwała Nr V/33/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-05-31 10:54:32 Uchwała Nr V/34/19 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Żegotach V Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:24:32 Uchwała Nr VI/35/19 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Kiwity wotum zaufania VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:30:49 Uchwała Nr VI/36/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:38:45 Uchwała Nr VI/37/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:43:03 Uchwała Nr VI/38/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2019-2027 VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:46:29 Uchwała Nr VI/39/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2019 r. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:49:55 Uchwała Nr VI/40/19 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Kiwity VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:52:16 Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podsawowych prowadzonych przez Gminę Kiwity , od dnia 1 września 2019 r. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-06-28 12:54:44 Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiwity oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych , od dnia 1 września 2019 roku VI Zwyczajna sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 10:23:07 uchwała nr VII/43/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 10:38:15 uchwała nr VII/44/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 10:47:02 uchwała nr VII/45/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 10:53:08 uchwała nr VII/46/19 w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej w Kiwitach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kiwity VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 10:56:56 uchwała nr VII/47/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:00:33 uchwała nr VII/48/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:25:41 uchwała nr VII/49/19 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:28:04 uchwała nr VII/50/19 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:39:27 uchwała nr VII/51/19 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:41:54 uchwała nr VII/52/19 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kiwity na lata 2019 -2022 z perspektywą na lata 2023- 2026” VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:43:50 uchwała nr VII/53/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 11:54:28 uchwała nr VII/54/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-09-27 12:09:38 uchwała w sprawie zmiany pzp VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-10-25 10:39:42 uchwała nr VIII/56/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kiwity VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-10-25 10:42:22 uchwała nr VIII/57/19 w sprawie wskazania wstepnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kiwity VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-10-25 10:46:02 uchwała nr VIII/58/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-10-25 11:05:37 uchwała nr VIII/59/19 w sprawie podatku od nieruchomości VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-11-22 08:59:51 uchwała nr IX/60/19 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 r. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-11-22 09:02:24 Uchwała nr IX/61/19 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-11-22 09:04:34 Uchwała nr IX/62/19 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2019-11-22 09:07:14 Uchwała nr IX/63/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników sądowych IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:21:56 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:25:54 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:31:29 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:39:46 uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kiwity na lata 2020-2024“ XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:42:13 sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:46:02 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:50:04 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:53:52 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Rodzina Razem II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 10:55:22 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Zmieniamy przyszłość II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:01:01 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Kiwity XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:25:58 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Bartniki statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:30:16 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Czarny Kierz statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:31:34 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kiersnowo statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:32:20 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kierwiny statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:33:16 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kiwity statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:33:59 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Klejdyty statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:34:39 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Klutajny statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:35:22 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Kobiela statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:35:58 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Konity statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:36:52 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Krekole statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:37:33 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Maków statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:38:19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Napraty statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:39:02 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Połapin statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:39:41 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Rokitnik statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:40:19 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Samolubie statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:40:59 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Stoczek statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:41:59 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Tolniki Wielkie statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-02-25 11:42:44 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Sołectwu Żegoty statutu XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-03-26 11:25:28 Uchwała nr XII/102/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-03-26 11:26:33 Uchwała nr XII/103/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-03-26 11:27:13 Uchwała nr XII/104/20 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity przeciw
2020-03-26 11:28:34 Uchwała nr XII/105/20 w sprawie ustalenia wysokościstawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kiwity XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-03-26 11:30:01 Uchwała nr XII/106/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-03-26 11:31:39 Uchwała nr XII/107/20 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:19:28 Uchwała nr XIII/108/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:22:01 Uchwała nr XIII/109/20 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:24:51 Uchwała nr XIII/110/20 w sprawie okreslenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kiwity oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:27:01 Uchwała nr XIII/111/20 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:28:26 Uchwała nr XIII/112/20 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:32:59 Uchwała nr XIII/113/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:35:13 Uchwała nr XIII/114/20 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:41:30 Uchwała nr XIII/115/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-05-28 12:43:22 Uchwała nr XIII/116/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kiwity oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:11:22 Uchwała nr XIV/117/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity wotum zaufania XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:17:55 Uchwała nr XIV/118/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:22:23 Uchwała nr XIV/119/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:26:12 Uchwała nr XIV/120/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2030 XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:31:05 Uchwała nr XIV/121/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:32:59 Uchwała nr XIV/122/20 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kiwity XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-06-26 10:35:27 Uchwała nr XIV/123/20 d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kiwity oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-08-27 12:08:26 Uchwała nr XV/124/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2030 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-08-27 12:12:58 Uchwała nr XV/125/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-08-27 12:14:40 Uchwała nr XV/126/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiwity na rok szkolny 2020/2021 XV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:29:55 Uchwała nr XVI/127/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2030 XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:31:39 Uchwała nr XVI/128/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:32:49 Uchwała nr XVI/129/20 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiwity XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:34:02 Uchwała nr XVI/130/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:36:06 Uchwała nr XVI/131/20 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:37:39 Uchwała nr XVI/132/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-09-29 12:39:03 Uchwała nr XV/133/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kiwity XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-10-27 12:18:04 Uchwała Nr XVII/134/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2030 XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-10-27 12:22:34 Uchwała Nr XVII/135/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-10-27 12:23:55 Uchwała Nr XVII/136/20 w sprawie podatku od nieruchomości XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-10-27 12:25:06 Uchwała nrXVII/137/20 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-11-26 12:07:55 Uchwała nr XVIII/138/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2027 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-11-26 12:10:10 Uchwała nr XVIII/139/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-11-26 12:11:36 Uchwała nr XVIII/140/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiwity XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-11-26 12:12:58 Uchwała nr XVIII/141/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-11-26 12:14:24 Uchwała nr XVIII/142/20 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-11-26 12:15:44 Uchwała nr XVIII/143/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-11 10:18:04 Uchwała Nr XIX/144/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:24:57 Uchwała Nr XX/145/20 w sprawie zmiany zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2020-2027 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:26:19 Uchwała Nr XX/146/20 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 r. XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:32:23 Uchwała nr XX/147/20 w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2030 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:33:11 Uchwał nr XX/148/20 w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Kiwity na rok 2021 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:41:15 Uchwał nr XX/149/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:42:38 Uchwała nr XX /150/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:43:40 Uchwał nr XX/151/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2020-12-17 12:45:07 Uchwała nr XX/152/20 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-02-25 12:48:15 Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/153/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2030 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-02-25 12:50:32 Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/154/21 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r. XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-02-25 12:51:54 Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/155/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-02-25 12:52:51 Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/156/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity w roku 2021 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-02-25 12:54:21 Uchwała Rady Gminy Kiwity Nr XXI/157/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kiwity XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-03-30 11:22:09 Uchwała Nr XXII/158/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu |Gminy Kiwity na 2021 r. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-03-30 11:24:12 Uchwała Nr XXII/159/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lidzbarskiemu XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:25:38 U C H W A Ł A NR XXIII/160/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021 – 2027 XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:27:20 U C H W A Ł A NR XXIII/161/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r. XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:28:36 U C H W A Ł A NR XXIII/162/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:29:50 U C H W A Ł A NR XXIII/163/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:30:57 U C H W A Ł A NR XXIII/164/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:31:47 U C H W A Ł A NR XXIII/165/21 R A D Y G M I N Y K I W I T Y z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-05-27 12:32:38 Uchwała Nr XXIII/166/21 Rady Gminy Kiwity z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2021-09-16 12:21:39 Uchwała Nr XXVI/182/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2027 XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:23:08 Uchwała Nr XXVI/183/21 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:25:10 Uchwała Nr XXVI/184/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:26:39 Uchwała Nr XXVI/185/21 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:28:21 Uchwała Nr XXVI/186/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kiwity i jej jednostkom podległym XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:29:41 Uchwała Nr XXVI/187/21 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kiwity XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:30:31 Uchwała Nr XXVI/188/21 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:33:16 Uchwała nr XXVI/189/21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-09-16 12:35:15 Uchwała Nr XXVI/190/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiwitach XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:23:27 Uchwała Nr XXVII/191/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2021-2027 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:24:35 Uchwała Nr XXVII/192/21 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2021 r. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:25:34 Uchwała Nr XXVII/193/21 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2022 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:26:59 Uchwała Nr XXVII/194/21 w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:28:05 Uchwała Nr XXVII/195/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:30:16 Uchwała Nr XXVII/196/21 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 10:33:55 Uchwała Nr XXVII/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Kiwity do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 12:29:20 Uchwała nr XXVIII/198/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2021 rok XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 12:30:26 Uchwała nr XXVIII/199/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 12:32:14 Uchwała nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 12:33:17 Uchwała nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 12:34:15 Uchwała nr XXVIII/202/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie przenaczenia na sprzedaż mienia komunalnego XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-11-25 12:35:38 Uchwała nr XXVIII/203/21 Rady Gminy Kiwity w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:43:05 Uchwała nr XXIX/204/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2021-2027 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:44:27 Uchwała nr XXIX/205/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2021 rok XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:47:45 Uchwała nr XXIX/206/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:48:40 Uchwała nr XXIX/207/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2022 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:49:41 Uchwała nr XXIX/208/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:51:09 Uchwała nr XXIX/209/21 w prawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2021-12-17 13:52:31 Uchwała nr XXIX/210/21 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-01-20 12:14:58 Uchwała nr XXX/211/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-01-20 12:16:11 Uchwała nr XXX/212/22 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-01-20 12:17:09 Uchwała Nr XXX/213/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kiwity na lata 2022 -2030 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-01-20 12:18:06 Uchwała Nr XXX/214/22 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-01-20 12:18:59 Uchwała Nr XXX/215/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-01-20 12:20:06 Uchwała Nr XXX/216/22 w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-02-28 12:19:23 Uchwała Nr XXXI/217/22 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 rok XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-02-28 12:20:21 Uchwała Nr XXXI/218/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity w roku 2022 XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-02-28 12:21:19 Uchwała numer XXXI/219/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiwity XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:29:46 Uchwała Nr XXXII/220/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:31:35 Uchwała Nr XXXII/221/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r. XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:32:45 Uchwała Nr XXXII/222/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Połapin na lata 2022-2028 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:33:41 Uchwała Nr XXXII/223/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiwity na lata 2022-2028 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:34:36 Uchwała Nr XXXII/224/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samolubie na lata 2022-2028 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:35:17 Uchwała Nr XXXII/225/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żegoty na lata 2022-2028 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:36:22 Uchwała Nr XXXII/226/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kiwitach XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:37:11 Uchwała Nr XXXII/227/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:38:04 Uchwała Nr XXXII/228/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-03-29 12:40:02 Uchwała Nr XXXII/229/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-04-28 13:45:48 Uchwała Nr XXXIII/230/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-04-28 13:47:16 Uchwała Nr XXXIII/231/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r., XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-04-28 13:48:34 Uchwała Nr XXXIII/232/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady tego handlu XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-04-28 13:49:40 Uchwała Nr XXXIII/233/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokradła Żegockie” XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-05-26 12:24:01 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-05-26 12:25:14 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-05-26 12:26:07 Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-05-26 12:28:40 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-06-23 13:38:35 Uchwała nr XXXV/238/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity wotum zaufania XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-06-23 13:41:37 Uchwała nr XXXV/239/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-06-23 13:44:33 Uchwała nr XXXV/240/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-06-23 13:46:56 Uchwała nr XXXV/241/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-06-23 13:47:52 Uchwała nr XXXV/242/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r. XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-06-23 13:48:53 Uchwała nr XXXV/243/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-07-19 12:30:15 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-07-19 12:31:52 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r., XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-07-19 12:33:16 Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiwity oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-07-19 12:34:25 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad jeziorem Blanki w obrębie Żegoty, gmina Kiwity XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-07-19 12:35:53 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiwity w roku szkolnym 2022/ XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-07-19 12:37:07 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy przeciw
2022-07-19 12:41:42 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy za
2022-09-27 13:07:36 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2034 XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:08:57 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r. XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:10:06 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Silne rodziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:11:14 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiwity XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:12:19 Uchwała Nr XXXVII/255/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:13:39 Uchwała Nr XXXVII/256/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:14:41 Uchwała Nr XXXVII/257/22 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-09-27 13:15:35 Uchwała Nr XXXVII/258/22 Rady Gminy Kiwity z dnia 27 września 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-10-24 13:11:18 Uchwała Nr XXXVIII/259/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2027 XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-10-24 13:12:26 Uchwała Nr XXXVIII/260/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r. XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-10-24 13:13:17 Uchwała Nr XXXVIII/261/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2023 XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-10-24 13:14:18 Uchwała Nr XXXVIII/262/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mokradła Żegockie” XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-10-24 13:15:33 Uchwała Nr XXXVIII/263/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-10-24 13:16:26 Uchwała Nr XXXVIII/264/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-11-29 12:06:55 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r. XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-11-29 12:07:51 Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-11-29 12:08:57 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-11-29 12:09:48 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-11-29 12:11:11 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kiwity XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-11-29 12:12:23 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-12-16 14:19:35 Uchwała Numer XL/270/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2027 XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-12-16 14:20:29 Uchwała Numer XL/271/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-12-16 14:24:37 Uchwała Nr XL/272/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-12-16 14:25:29 Uchwała Nr XL/273/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Kiwity na rok 2023 XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2022-12-16 14:26:29 Uchwała Nr XL/274/22 Rady Gminy Kiwity w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w gminie Kiwity na rok 2023 XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:23:19 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:24:53 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r. XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:25:48 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kiwity XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:26:52 Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:27:44 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiwity XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:28:40 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kiwity XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:30:14 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:31:49 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-01-26 12:33:26 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:18:30 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:20:39 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r. XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:22:03 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:23:09 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity w roku 2023 XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:24:27 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kiwity XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:25:47 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:26:59 wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, wieży widokowej oraz parku zieleni zlokalizowanych na terenie Gminy Kiwity XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity wstrzymał się
2023-03-24 13:28:10 sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:29:52 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:30:53 nabycia nieruchomości na własność gminy XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-03-24 13:31:43 nabycia nieruchomości na własność gminy XLII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-04-25 13:04:37 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-04-25 13:05:43 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-04-25 13:06:36 Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-04-25 13:07:20 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kiwity XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-04-25 13:08:29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiwity XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-04-25 13:09:22 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej XLIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-05-26 12:09:58 uchwała nr XLIV/301/23 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-05-26 12:11:12 uchwała nr XLIV/302/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kiwity do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-05-26 12:12:20 uchwała nr XLIV/303/23 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-05-26 12:13:28 uchwała nr XLIV/304/23 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kiwity XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:06:01 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity wotum zaufania XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:09:11 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:11:55 uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiwity absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:19:33 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:20:30 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:21:21 uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:22:21 Uchwała w sprawie stawki opłaty adiacenckiej XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-06-30 12:23:22 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XLV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-08-25 12:07:03 uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r., XLVI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-08-25 12:09:57 uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XLVI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-08-25 12:11:07 uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kiwitach XLVI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-09-28 12:07:55 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-09-28 12:09:05 wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r. XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-09-28 12:09:46 sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-10-18 12:24:51 Uchwała numer XLVIII/319/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2022-2027 XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-10-18 12:26:17 Uchwała Nr XLVIII/320/23 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022 r XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity przeciw
2023-10-18 12:27:21 Uchwała Nr XLVIII/321/23 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2024 XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-10-18 12:28:22 Uchwała Nr XLVIII/322/23 w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli określający rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz warunki i sposób ich przyznawania XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-10-18 12:29:27 Uchwała Nr XLVIII/323/23 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-10-18 12:30:23 Uchwała Nr XLVIII/324/23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kiwity na lata 2020-2024 XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-10-18 12:31:20 Uchwała nr XLVIII/325/23 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej na własność gminy XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity przeciw
2023-10-18 12:32:46 Uchwała nr XLVIII/326/23 w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy XLVIII Sesja Rady Gminy Kiwity wstrzymał się
2023-11-29 12:17:47 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 XLIX Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-11-29 12:19:25 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r XLIX Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-11-29 12:20:23 Uchwałą w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok XLIX Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-11-29 12:21:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lubomino a Gminą Kiwity dotyczącego świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Kiwity przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy XLIX Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 12:47:23 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2023-2027 L Sesja Rady Gminy Kiwity wstrzymał się
2023-12-19 12:48:45 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r L Sesja Rady Gminy Kiwity wstrzymał się
2023-12-19 12:53:44 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2024-2031 L Sesja Rady Gminy Kiwity przeciw
2023-12-19 12:54:56 Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Kiwity na rok 2024 L Sesja Rady Gminy Kiwity przeciw
2023-12-19 12:56:08 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli określający rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz warunki i sposób ich przyznawania L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 12:56:56 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 12:57:35 Uchwała w sprawie sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej na własność gminy L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 12:58:24 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kiwity z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 12:59:21 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu – na terenie Gminy Kiwity” na lata 2024 – 2028 L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 13:00:07 uchwała w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłków celowych przyznawanych w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 13:01:11 uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 13:02:31 uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kiwity do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 13:03:27 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026 L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 13:04:09 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kiwity na lata 2024-2025 L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2023-12-19 13:05:24 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania L Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-01-25 12:24:10 Uchwała nr L/336/24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2024-2031 LI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-01-25 12:25:31 Uchwała nr L/337/24 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 LI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-01-25 12:26:20 Uchwała nr L/338/24 w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-01-25 12:27:13 Uchwała nr L/339/24 w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków LI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-01-25 12:28:14 Uchwała nr L/339/24 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej LI Sesja Rady Gminy Kiwity wstrzymał się
2024-01-25 12:30:29 Uchwała nr L/351/24 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne LI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-01-25 12:31:32 Uchwała nr L/352/24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy LI Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-02-29 12:55:35 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2024-2034 LII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-02-29 12:57:00 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 LII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-02-29 13:01:11 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kiwity w roku 2024 LII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-02-29 13:02:02 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Kiwity na lata 2024-2034 LII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-02-29 13:03:19 uchwała w sprawie zatwierdzenia Koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Krekole na lata 2024-2034 LII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-02-29 13:04:12 uchwała w sprawie zatwierdzenia Koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Żegoty na lata 2024-2034 LII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-03-28 12:06:47 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kiwity na lata 2024-2034 LIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-03-28 12:07:58 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2024 r LIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-03-28 12:08:59 Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiwity LIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-03-28 12:09:50 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne LIII Sesja Rady Gminy Kiwity za
2024-03-28 12:10:52 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania radnym diet, zwrotu kosztów podróży służbowych oraz określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy w podróży służbowej LIII Sesja Rady Gminy Kiwity za